Celami Fundacji są:

1.   Udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoterapeutycznej i trenerskiej zarówno dzieciom i ich rodzinom, osobom poszukującym wsparcia w rozwiązywaniu osobistych trudności jak i profesjonalistom, zainteresowanym rozwojem zawodowych kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi, nauczania oraz leczenia.
2.   Przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych.
3.   Promocja zdrowia i profilaktyka problemów społecznych, w szczególności profilaktyka uzależnień i przemocy.
4.   Aktywizacja i integracja społeczna.
5.   Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.
6.   Szeroko pojęta ochrona i promocja zdrowia.
7.   Działania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.
8.   Opieka i pomoc społeczna.
9.   Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
10.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
11.  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
12.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
13.  Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
14.  Działalność na rzecz innowacyjności w nauce i rozwoju technologii.